In 1949 ben ik geboren in een katholiek gezin met tien kinderen. Tijdens mijn opvoeding ontdekte ik hoe belangrijk gelijkwaardigheid, werkelijk gezien worden en de ander zien voor mij zijn. Toen ik zelf drie kinderen had, hebben mijn zoon en twee dochters en ik elkaar hierin opgevoed.

Justine Mol

Vanuit mijn belangstelling voor taal studeerde ik Engels. In het onderwijs kwam ik niet uit de verf. Ik was te kwetsbaar en had nog te weinig zelfvertrouwen en zelfkennis om voor de klas te ‘staan’. Ik zocht naar een werkveld waarin ik mensen kon ondersteunen bij het uiten van wat er in hen leeft en dit zo te communiceren dat het wordt verstaan. Het werd logopedie en ik heb 25 jaar een eigen praktijk gehad. Ook werkte ik als logopediste op LOM scholen en Vrije Scholen.

Qua taal, spraak en stem kwam ik een heel eind in mijn streven, maar er bleef iets ontbreken. Hoe komt een mens, met en zonder woorden, tot een werkelijke ontmoeting met een ander mens? Mijn zoektocht leidde mij langs edukinesiologie, reiki, verschillende kunstuitingen en antroposofie. In 2002 volgde ik een jaartraining aan de Academie voor Sociale Kunst in Leiden.

Het antwoord op de vraag vond ik vooral in Nonviolent Communication ofwel Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. In 1998 kwam ik ermee in aanraking via een artikel in Ode en in 2004 werd ik internationaal gecertificeerd trainer. In maart 2008 stapte ik uit de internationale groep gecertificeerde trainers. Ik hou van nabijheid en wil de mensen met wie ik werk kunnen zien en aanraken.  Ik ben lid van de GC-Kring Nederlands. In oktober 2017 trad ik opnieuw toe tot het netwerk van internationaal gecertificeerde trainers. Dit was nodig om op de uitnodiging te kunnen ingaan om in juni 2018 een van de 5 trainers te zijn op de IIT (International Intensive Training) in Limburg. Het verheugt me met een concreet doel opnieuw verbonden te zijn met het CNVC (center for nonviolent communication) en een bijdrage te kunnen leveren.

Ik geef trainingen en lezingen op uitnodiging.

Ik coach één-op-één (life of via de telefoon) en ook werk ik als coach met paren en gezinnen. In mei 2008 voltooide ik een opleiding tot Zen-Coach bij Kǻre Landfald uit Zweden. Ik zie Zen Coaching als een waardevolle aanvulling op Geweldloos Communiceren.

Nadat ik enkele boeken van het HeartMath Institute had vertaald (Hartfocus en Kinderen leren hun hart te gebruiken) en een aantal artikelen had geschreven o.a. voor het blad Educare, schreef ik in 2005 mijn eerste boek,  Opgroeien in Vertrouwen. Dit boek is inmiddels in het Pools, Engels, Zweeds, Duits, Italiaans en Spaans verschenen. In 2017 verscheen de tiende Nederlandse druk.

In 2007 volgde, De Giraf en de Jakhals in Ons. Deze inleiding tot Geweldloze Communicatie is nu ook verkrijgbaar in het Duits en Engels.

Ik werkte mee aan Op Zoek naar de Kleine Giraf (2008), een boekje voor kinderen van acht tot tien, en was co-creator van het Geweldloze Communicatie spel GROK (2008).

In 2010 verschenen twee boeken tegelijk, Geweldig Communiceren met Jongeren en Geweldig Communiceren voor Jongeren.

Eind 2011 werd ik overvallen in mijn huis. Met inzet van geweldloos communiceren heb ik de schade aanzienlijk weten te beperken. Ik schreef hier een boekje over, Ik werd overvallen (2012).

In 2006 ging ik als vrijwilliger op bezoek bij Henk Haalboom in de gevangenis. Deze man was tot 20 jaar veroordeeld voor een moord. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij onschuldig is. Het ondersteunen van Henk en zijn advocaat op weg naar een herziening van de zaak zijn inmiddels een wezenlijk deel van mijn leven en werk geworden. Henk kwam in 2014 vrij en wij leven sindsdien samen en zijn gelukkig bij en met elkaar. Ik schreef De gestolen jaren van Henk Haalboom in 2015. In 2017 verscheen ons verhaal in een herziene versie onder de titel Voorbij Schuld en Onschuld. Informatie over juridische achtergronden vind je op www.onschuldiggevangen .nl.

Het lijkt erop dat ik sterk word uitgenodigd om mij uiteen te zetten met geweld en onrecht. Ik doe daarmee mijn naam Justine eer aan. Ik beleef het als een enorme verrijking en verdieping van mijn bestaan.

Op momenten dat ik zonder oordeel ben, kan ik mij één voelen met alles en oprecht zeggen:

Er is maar één land – de wereld;

er is maar één volk – de mensheid;

er is maar één religie – de liefde.

In 1949 I was born in a Dutch catholic family which would have ten children in the end. During my childhood I discovered how important equality, being really seen and seeing the other, are for me. When I had three children myself, my son and two daughters and I raised each other in this perspective.

Justine Mol

From my interest in language I studied English. As a teacher I did not flourish. I was too vulnarable and had too little self confidence and self-knowledge to really ‘stand’ in front of a class. I looked for a workfield where I could support people in expressing what was alive in them and how to communicatie this in a way that it would be heard and understood. This led me to speech therapy and I had my own practice for 25 years. I also worked as a speech therapist at schools for children with learning difficulties and at Rudolf Steiner schools.

As far as language, speech and voice are concerned I got pretty far in my attempts, but something kept missing. How can a human being, with or without words, really meet another human being? My search led me through edukinesiology, reiki, several art expressions and anthropology. In 2002 I followed a year training at the Acadamy of Social Art in Leiden.

I came closest to the answer to my question in Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg. In 1998 I first came in touch with it through an article in Ode and in 2004 I became an internationally certified trainer. In March 2008 I left the international group of certified trainers. I love being close to the people with whom I work. I want to be able to see and touch them. I stay connected with the international netwerk and my life and work are still based on Nonviolent Communication. I am a member of the GC-Kring Nederlands (Dutch NVC circle).

I give trainings and lectures on request.

I coach one-to-one (life or by telephone) and I also work as a coach with couples and families. In May 2008 I became a Zen-Coach, trained by Kǻre Landfald from Sweden. I see Zen Coaching as a worthy extra to Nonviolent Communication. Since 2009 Steef Athmer and I offer trainings in Coaching with Nonviolent Communication.

After I had translated several books of the HeartMath Institute and had written a number of articles in magazines I wrote my first book in 2005, Opgroeien in Vertrouwen. This book has now been published in Polish, English (Growing up in Trust), Swedish, German, Italian and Spanish.

In 2007 De Giraf en de Jakhals in Ons was the next book. This introduction to Nonviolent Communication is also available now in German and English (The Giraffe and Jackal within).

I contributed to Op Zoek naar de Kleine Giraf (2008), a booklet for children between eight and ten, and was co-creator of the Dutch version of the NVC game GROK (2008).

In 2010 two books appeared at the same time, Geweldig Communiceren met Jongeren and Geweldig Communiceren voor Jongeren.

At the end of 2011 I was assaulted in my house. With the use of Nonviolent Communication I managed to limit the damage substantially. I wrote a book about it, Ik werd overvallen (2012).

In 2006 I visited Henk Haalboom in prison as a volunteer. This man was convicted for murder for 20 years. More and more proof is found that he is not guilty. Supporting Henk and his lawyer on our way to a re-opening of the case has become an essential part of my life and work. The story of Henk Haalboom inspired me to write the book Voorbij Schuld en Onschuld (Beyond Guilt and Innocence). The book has not been translated into English yet. Judicial information can be found on www.onschuldiggevangen.nl . Part of it is in English.

I seem to be strongly invited to explore my attitude towards violence and injustice. I honour my name Justine by doing so. I experience it as an enormous enrichment and deepening of my life.

At moments that I am without any judgments, I can feel at one with everything and say with sincerity:

There is only one land – the world,

there is only one race – humanity,

there is only one religion – love.