Marshall Rosenberg introduceerde een communicatiemodel met vier elementen: waarnemen, voelen, nodig hebben en verzoeken. Dit model is het uitgangspunt van de trainingen die Justine geeft.

Justine Mol vertelt over haar werk:

‘Ik ga uit van twee grondhoudingen waartussen we heen en weer bewegen. De een noem ik ‘verbinding’ en de ander ‘verwijdering’. Als je in ‘verbinding’ bent maak je contact met je gevoelens en behoeften en die van de ander, je luistert naar wat zich aandient, je beweegt mee met de stroom.

Als je je verwijdert heb je oordelen over jezelf en anderen. Je verzet je tegen wat er is, je wilt alles snappen en oplossen. Je gebruikt manipulatie opdat je omgeving zich aanpast aan jouw normen.

Die grondhoudingen kunnen in allerlei mengvormen aanwezig zijn. Het is soms een warboel van binnen. Je kunt helder krijgen wat er in je omgaat met behulp van twee symbolen, de giraf en de jakhals (beelden van Marshall Rosenberg, concreet gemaakt door middel van handpoppen). De giraf staat voor verbinden en de jakhals voor verwijderen. Je laat ze met elkaar praten en wordt je zo bewust of je met giraffenoren of met jakhalzenoren luistert. Je leert ook de giraf en de jakhals in de ander herkennen en gaat daarmee in gesprek.

Tijdens de trainingen en coachingsgesprekken gaan we uit van de waarneming en onderzoeken dan wat er leeft aan gevoelens en behoeften om tot een verzoek of besluit tot handelen te komen. Naast woorden gebruiken we ook beweging, klank, spel, tekenen en rollenspel. Door helderheid en mededogen in onze communicatie te brengen maken we contact met onze kern en die van anderen.

Het leren, dat je doet tijdens dit proces, wordt een feest, als je het vanuit een innerlijke motivatie doet, als je creativiteit aangemoedigd wordt en als je je veilig voelt. Dan is straffen en belonen niet meer nodig. Je krijgt ervaring met deze vorm van leren zodat je, mocht je je bezig houden met opvoeding en/of onderwijs, kinderen kunt stimuleren geweldloos te blijven, ook als ze volwassen worden.’

Een uitgebreide beschrijving van het model van Marshall Rosenberg vind je in zijn boek Geweldloze Communicatie, uitgegeven bij Lemniscaat.

Het boek De Giraf en de Jakhals in Ons van Justine Mol geeft een compacte uitleg van het model en gaat dieper in op de beelden van de giraf en de jakhals.

 

ENGLISH

Marshall Rosenberg introduced a communication model with four elements: observation, feelings, needs en requests. I use that model in my work.

ABout my work:

‘My starting point is two basic modes between which we move back and forth. One I call ‘connection’ and the other I call ‘disconnection’. When you are in connection you make contact with your feelings and needs and those of others. You listen to what is happening now, you go along with the flow. When you are in the mode of disconnection you judge yourself and others, you resist against what is happening, you want to understand everything and come up with solutions. You use manipulation so that your environment adapt to your standards.

These basic modes can be present in various mixtures. Sometimes there is quite a turmoil insids. You can get clarity about what is going on inside with the support of two symbols, the giraffe and the jackal (images from Marshall Rosenberg, made concrete with puppets). The giraffe stands for connection and the jackal for disconnection. You have them chat with each other and become conscious of the way you listen, with giraffe ears or with jackal ears. You also meet the giraffe and the jackal in the other and can have a conversation with them.

In  my trainings we start with the observation and then explore feelings and needs in order to come to a request or decision to act. We don’t only use words, but also movement, sound, play, art and role play. By bringing clarity and empathy into our communication we make contact with our essence and the essence of others.

Learning becomes a party, when you do it out of inner motivation, when your creativity is encouraged and when you feel safe.