De term ‘Geweldloos Communiceren’ is de min of meer letterlijke vertaling van het Engelse begrip NONVIOLENT COMMUNICATION van Marshall Rosenberg. Hiermee wordt een vorm van communiceren aangeduid zònder geweld (in de zin van veroordelen, vergelijken, overtuigen) en mét openheid en aandacht voor wat er in mensen leeft. Het gaat verder dan het toepassen van een methode. Voor Justine is Geweldloos Communiceren een levenshouding van verbinding en mededogen.

Justine realiseert zich dat het woord geweldloos iets zegt over wat je niet wilt i.p.v. wat je wel wilt. Toch kiest ze ervoor omdat ze er geen misverstand over wil laten bestaan dat ze het gedachtegoed van Rosenberg  en van het CNVC, international center for nonviolent communication, uitdraagt. En omdat ze Gandhi, die het begrip geweldloosheid introduceerde, erkentelijk is voor zijn impuls van vrede.

ENGLISH

The term NONVIOLENT COMMUNICATION is from Marshall Rosenberg. It indicates a form of communication in which there is no violence (in the sense of judging, comparing, convincing) and in which there is openness and attention to what is alive in people. It goes beyond applying a method. For me Nonviolent Communication is a way of living in connection and compassion.

I realise that the word nonviolent points at something we don’t want. instead of something we do want. I still choose to use this word because I don’t want there to be any misunderstanding about the fact that I spread the ideas of Marshall Rosenberg and of the CNVC, international center for nonviolent communicaton. And because she honours Gandhi, who introduced the concept of nonviolence, for his impulse of peace.